ประวัตินายนิกร วงศ์สุนทร ประธานมูลนิธิหลวงปู่แบน

ประวัติประธานมูลนิธิหลวงปู่แบน

ชื่อ – นามสกุล นายนิกร วงศ์สุนทร
ตำแหน่ง ประธานมูลนิธิหลวงปู่แบน กิตตติสาโร
เกิดวันที่ 15 กันยายน 2496
ภูมิลำเนาเดิม เป็นคนอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
บิดาชื่อ นายเฉี้ยง วงศ์สุนทร
มารดาชื่อ นางอ่ำ วงศ์สุนทร

การศึกษา จบการศึกษานอกโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ.ศ. 2511 เนื่องด้วยมักใฝ่ในทางธรรมจึงบวชเรียน และเรียนจบถึงชั้นเปรียญธรรม 4 ประโยค ณ วัดราชาธิวาส ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร