รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่แบน กิตฺติสาโร

 1. พระสุธรรมาธิบดี กรรมการ/ผู้อำนวยการ
 2. นายนิกร วงศ์สุนทร ประธานกรรมการ
 3. นายเสรี สำราญรมย์ รองประธานกรรมการ
 4. นายสง่า ยมศรีเคน กรรมการ/ฝ่ายกฏหมาย
 5. นางสาวกัลยารัตน์ ศิริกุล กรรมการ
 6. นายณัฐสิษฐ์ พรรณสิษฐ์ กรรมการ
 7. นางสาวนันทพัทธ์ ปูรณิมา กรรมการ
 8. นางเจียมจิตร ยมศรีเคน กรรมการ
 9. นางสาวรัตติยา ผลวงษ์ กรรมการ/เหรัญญิก
 10. จ่าอากาศโทจิระศักดิ์ ศิริกุล กรรมการ/เลขานุการ
 11. นางสาวนิตยสาพร ชัยชาญ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการ ภาษาไทย
รายชื่อคณะกรรมการ ภาษาอังกฤษ