อนุโมทนาบัตร

บางส่วนของใบอนุโมทนาบัตรที่มูลนิธิได้รับจากการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ การกุศล การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา