ประวัติประธานมูลนิธิ


ชื่อนามสกุล นายนิกร วงศ์สุนทร (ประธานมูลนิธิหลวงปู่แบน กิตฺติสาโร) เกิดวันที่ 15 กันยายน 2496
ภูมิลำเนาเดิม เป็นคนอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาชื่อ นายเฉี้ยงวงศ์สุนทร มารดาชื่อ นางอํ่า วงศ์สุนทร
การศึกษา จบการศึกษานอกโรงเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ.ศ. 2511 เนื่องด้วยมักไฝ่ในทางธรรมจึงบวชเรียน
และเรียนจบถึงชั้นเปรียนธรรม 4 ประโยค ณ วัดราชาธิวาส ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

ใบอนุโมทนาของนายนิกร วงศ์สุนทร ประธานมูลนิธิ หลวงปู่แบน กิตฺติสาโร