รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่แบน กิตฺติสาโร
มีรายนามดังต่อไปนี้

  1. นายนิกร วงศ์สุนทร กรรมการและประธานกรรมการ
  2. นางสาวรัตติยา ผลวงษ์ กรรมการและผู้อำนวยการมูลนิธิ
  3. นางสาวสาริศา รักงาม กรรมการและเหรัญญิก
  4. นายณัฐสิษฐ์ พรรณสิษฐ์ กรรมการ
  5. นางสาวกัญชพร ปูรณิมา กรรมการ
  6. นายณรงค์วัส บัวมาศ กรรมการ
  7. รศ.ดร.จำนง คันธิก กรรมการ
  8. นางสาวจุฑามาศ ร่มรื่น กรรมการ