เอกสารของมูลนิธิ

ท่านสามารถเปิดอ่านหรือดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ของมูลนิธิได้จากหน้าเว็บไซต์นี้
อาทิเช่น ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ, ใบอนุญาตใช้ชื่อเป็นชื่อมูลนิธิ, เอกสารมูลนิธิ,
ข้อบังคับ, รายชื่อคณะกรรมการ, เอกสารทางการเงิน และเอกสารอื่นๆ

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนนทบุรี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
ใบอนุญาตให้ใช้ชื่อ หลวงปู่แบน กิตฺติสาโร

ใบรับรองบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารทหารไทย ภาษาไทย
ใบรับรองบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารทหารไทย ภาษาอังกฤษ
ใบรับรองบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย ภาษาอังกฤษ
ใบขอเปิดบัญชีเงินฝากในชื่อมูลนิธิ

หนังสือรับรองการจดทะเบียนมูลนิธิ ภาษาไทย
หนังสือรับรองการจดทะเบียนมูลนิธิ ภาษาอังกฤษ

เอกสารมูลนิธิ ภาษาไทย
เอกสารมูลนิธิ ภาษาอังกฤษ

ข้อบังคับของมูลนิธิ ภาษาไทย
ข้อบังคับของมูลนิธิ ภาษาอังกฤษ

โครงการสร้างสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ภาษาไทย
โครงการสร้างสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ภาษาอังกฤษ

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิ ภาษาไทย
รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิ ภาษาอังกฤษ